Khi Đảng với Dân đồng lòng

Cụ thể hóa việc học và làm theo Bác bằng những mô hình, hành động cụ thể sát với thực tế địa phương là cách làm đã và đang được cấp ủy, chính quyền ...